Huisregels:

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval van ‘’het niet naleven van ons huisreglement’’.
 • Het is niet toegestaan om kaarsen aan te steken in verband met brandveiligheid.
  Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden.
 • Het overleggen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Indien de kamer is gereserveerd voor 2 personen, dienen beide een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Het is niet toegestaan om ongeregistreerde of andere hotelgasten op de kamer te ontvangen. Indien er wel andere gasten op de kamer worden aangetroffen, zal u per direct worden verzocht het hotel te verlaten.
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s, een ieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Cozy Pillow Hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Voor het gebruik van een suite is een borg van € 150,00 van toepassing.
  Vraagt u bij onze receptie naar de voorwaarden.

Het is verboden om:

 • nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen
 • eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Cozy Pillow kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • de kamer te huren op uw naam, zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven.
 • het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.
 • te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt € 250,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van € 475,- aan u worden doorbelast.
 • huisdieren zijn strikt verboden.
 • confetti te verspreiden op uw hotelkamer, wanneer wij dit aantreffen rekenen wij u hiervoor € 25,00 schoonmaakkosten.
 • uw kamer, meer dan wat redelijk is, vervuild achter te laten. Bij normaal gebruik liggen er hooguit wat snippers, kruimels, een stukje papier op de grond. Bij alle situatie die het normale gebruik overtreft rekenen wij u € 25,00 schoonmaakkosten aan.
 • op eigen initiatief het verblijf te verlengen. Indien u wilt verlengen kan dat in overleg met onze receptie en tegen betaling van het geldende tarief. Uitchecken moet gebeuren voor 12.00 uur. Voor ieder half uur dat u langer op de kamer blijft brengen wij € 25,00 in rekening.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Cozy Pillow .BV.